Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

31 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง (9 รุ่น งบกลุ่มจังหวัด)

15 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

15 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

2 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

2 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เป็นพนักงานทำความสะอาด

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2 กุมภาพันธ์ 2565
TOP