Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

การประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดยโสธร ...

Mol-Thailand

องคมตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ...

ประกาศจังหวัดยโสธร ...

Mol-Thailand

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 130/2560-2561 ...

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 ...

Mol-Thailand

ข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบ ปี 2560 ...

TOP