Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

สรจ.ยส. เข้างานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ ...

Mol-Thailand

สรจ.ยส. เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ...

Mol-Thailand

สรจ.ยส. ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom ...

TOP