Skip to main content

Provincial Labour Office Yasothon

Organization Structure

 • นายนพดล จงสมชัย

  นายนพดล จงสมชัย

  แรงงานจังหวัด
  • นางสาวพิชญาภา พลศรี

   นางสาวพิชญาภา พลศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

    นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางชัชวาลย์ สิงหา

    นางชัชวาลย์ สิงหา

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

     นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

     พนักงานขับรถ ส.2
TOP