Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

pll_content_description

TOP