Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

แนวทางการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

pll_content_description

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัดตามแนวทางการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมต่อต้านการทุจริต คือ “กระทรวงแรงงานโปร่งใส หยุดคอร์รัปชั่นด้วยมือเรา”  พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการป้องการการทุจริต ภายใต้ค่านิยม “กระทรวงแรงงานโปร่งใส หยุดคอร์รัปชั่นด้วยมือเรา” ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๔

TOP