Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดยโธร (นางอรวรรณ หินตะ) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3

 

TOP