Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร รับการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 (Progress Review) น. ของนางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

TOP