Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

สรจ.ยโสธร เข้าร่วมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP