Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องโอกาส “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”ประจำปี 2564

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องโอกาส “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”ประจำปี 2564 เพื่อเเสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและจริงจังในการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรูณาการรวมพลังป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ให้ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก

TOP