Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบ ผู้ว่าราชการยโสธร เพื่อหารือข้อราชการ จังหวัดยโสธร

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าพบ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการด้านแรงงาน ประกันสังคม มาตรา 40 และสภาพเศรษฐกิจของจังหวัด โดยมี นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

 

 

TOP