Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ดำเนินการปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดยโสธร กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 5 กิจกรรม และกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ จำนวน 1 รุ่น

pll_content_description

TOP