Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

งาน “วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดยโสธร” ประจำปี 2562

pll_content_description

***เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดยโสธร” ประจำปี 2562 ซึ่งทางจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดงาน “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา  และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจและความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้นในพื้นที่  ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร***

TOP