Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

การลงพื้นที่ปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ ๔ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร

pll_content_description

TOP