Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

การลงพื้นที่ปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ ๔ ในเขตพื้นที่อำเภอไทยเจริญ

pll_content_description

     วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอาภรณ์ สีสา แรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธรประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาด้านสังคมกิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ ๔ ในเขตพื้นที่อำเภอไทยเจริญ
หลักสูตร : 
การทำเตาเศรษฐกิจ และการอบรมให้ความรู้ด้าน IT  ณ ลานตลาดแย้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนม่วง ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

  • ภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ

  การบรรยายแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในตลาดออนไลน์ โดย TOT ยโสธร

  • ภาคบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ

  ฝึกการนำเสนอข้อมูลสินค้า และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย TOT ยโสธร

 

TOP