Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

การปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ ๒ ในเขตพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย

pll_content_description

TOP