Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร

pll_content_description

***เมื่อวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรรวดี ที่พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ  To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร ใรวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม***

TOP