Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

การประชุมการรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

***วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. นายนพดล  จงสมชัย  แรงงานจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมแกรนท์บอลรูม  โรงแรมเนวด้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี***

TOP