Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางอาภรณ์ สีสา

  นางอาภรณ์ สีสา

  แรงงานจังหวัดยโสธร
  • นางสาวนารถอุไร ธนูศร

   นางสาวนารถอุไร ธนูศร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวนวรัตน์ รักษาสิริพงศ์

   นางสาวนวรัตน์ รักษาสิริพงศ์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายศุภกฤต สุขบัติ

    นายศุภกฤต สุขบัติ

    จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงานจังหวัดยโสธร
   • นางสาวธวัลรัตน์ แนวน้อย

    นางสาวธวัลรัตน์ แนวน้อย

    จนท.วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นางสุรภีร์ คำผง

   นางสุรภีร์ คำผง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางชัชวาลย์ สิงหา

    นางชัชวาลย์ สิงหา

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

    นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
730
TOP