Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางณัฐกฤตา ดาหาร

  นางณัฐกฤตา ดาหาร

  แรงงานจังหวัด
  • นางสาวพิชญาภา พลศรี

   นางสาวพิชญาภา พลศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวนารถอุไร ธนูศร

    นางสาวนารถอุไร ธนูศร

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางชัชวาลย์ สิงหา

    นางชัชวาลย์ สิงหา

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

    นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
   • นางสาวธวัลรัตน์ แนวน้อย

    นางสาวธวัลรัตน์ แนวน้อย

    จนท.วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
    • นายศุภกฤต สุขบัติ

     นายศุภกฤต สุขบัติ

     จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงานจังหวัดยโสธร
TOP