Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนพดล จงสมชัย

  นายนพดล จงสมชัย

  แรงงานจังหวัด
  • นางสาวพิชญาภา พลศรี

   นางสาวพิชญาภา พลศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวนารถอุไร ธนูศร

    นางสาวนารถอุไร ธนูศร

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

    นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางชัชวาลย์ สิงหา

    นางชัชวาลย์ สิงหา

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

    นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์

    พนักงานขับรถ ส.2
   • นางสาววินิดา ศิลาโคตร

    นางสาววินิดา ศิลาโคตร

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
   • นายศุภกฤต สุขบัติ

    นายศุภกฤต สุขบัติ

    จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงานจังหวัดยโสธร
TOP