Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

วิสัยทัศน์

“องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและบรูณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน”

พันธกิจ

  1. พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด และบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
  2. กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งบรูณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัด
  3. พัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานผ่านระบบสารสนเทศให้ทันสมัย

 

ค่านิยม

BEST

B : Belief  (เชื่อมั่น  ศรัทธาในองค์กร)

E : Effectiveness  (ทำงานอย่างมุ่งประสิทธิภาพ)

S : Strategy  (มียุทธศาสตร์เป็นตัวนำในการทำงาน)

T : Teamwork  (ร่วมกันทำงานเป็นทีมเชิงรุก)

453
TOP