Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน :

 

“ แรงงานมีผลิตภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความมั่งคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ :

1. ส่งเสริม สนันสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
3. พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผล

 

เป้าประสงค์หลัก :


1. ประชาชนวัยแรงงาน ได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
2. ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3. แรงงานนอกระบบ ได้รับการคุ้มครองทางสัมคมเพิ่มขึ้น

 

ค่านิยมองค์กร :


1. มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive teamwork)
2. ไฝ่เรียนรู้ (Life long learning)
3. มีจิตบริการ (Service mind)

 

นโยบาย :


• พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
• จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
• เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
• พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

TOP