Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์:

“บริหารงานแบบบูรณาการด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อบริการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน”

พันธกิจ :

    1) การสานพลังภาครัฐและภาคีเครือข่าย หรือการบูรณาการในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อความเปิดเผยโปร่งใสและเชื่อมโยงกัน โดยการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันหรือการร่วมมือกันอย่างจริงจัง
    2) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจเข้าถึง และพัฒนา” เข้ามาประยุกต์ใช้ ด้วยการทำงานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ ให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน
     3) การปรับให้มีขีดสมรรถะสูงและทันสมัยเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยมี การจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน คอมพิวเตอร์ smart phone หรือวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ และสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันเวลา

TOP