Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัด

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565

เล่มแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดยโสธร(พ.ศ.2563-พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

TOP