Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ภูมิประเทศ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดยโสธรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และมีพื้นที่ราบเรียบหรือราบเรียบสลับกับลักษณะพื้นที่แบลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางถึงตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่ อำเภอทรายมูล อำเภอเมือง อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง จะพบสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอนอยู่ทั่วๆ ไป บริเวณเหล่านี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 125-150 เมตร มีความลาดชันน้อยกว่า 1-5% และมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สลับซับซ้อนของสันดินริมน้ำเป็นแนวแคบ ๆ ไปตามแม่น้ำชี ซึ่งจะพบสภาพที่เป็นลุ่มน้ำขังหรือหนองบึงอยู่ทั่วไป ส่วนทางตอนเหนือของจังหวัดซึ่งอยู่ในเขตอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทาส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบลูกคลื่นเขาและภูเขาซึ่งติดต่อกับเทือกภูพาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 – 2,000 เมตร มีความลาดชันระหว่าง 2-8% ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200-370 เมตร ซึ่งมีทั้งเป็นลักษณะของเทือกเขาและเขาโดดที่สำคัญ ได้แก่ ภูพริกน้อย ภูผักหวานและ ภูสูงมีความชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

858
TOP