เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560