สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรออกตรวจติดตามสถานประกอบการแบบบูรณาการการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมออกตรวจสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอกุดชุม และอำเภอป่าติ้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มไกรสร อ.กุดชุม ฟาร์เตือนใจ อ.กุดชุม ฟาร์มบุญทัน อ.กุดชุม เดือนฉายการ์เดนวิว อ.กุดชุม หจก.พรประทานฟาร์ม อ.ป่าติ้ว ภัทรจิราห้องเช่า อ.ป่าติ้ว ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายการค้ามนุษย์