โครงสร้างบุคคลากร

 

 

โครงสร้างบุคลากร

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

 

 

 

   

 
  - นายนพดล  จงสมชัย -
  แรงงานจังหวัดยโสธร
 
     
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ  
    

 

นางสาวศุธินี ใจศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายอนันต์ สิงหา

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

            
 

  

 

 

  นางชัชวาลย์ สิงหา  
พนักงานธุรการ ส.3
 นางสาวพิชญาภา  พลศรี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

 


 

 

 

 

นายวีระชัย สิทธิ์ศรีจันทร์ 

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 นางสาววินิดา ศิลาโคตร 

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล 

 

 

  

 

  

 
   นายศุภกฤต  สุขบัติ  

จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงานจังหวัดยโสธร