ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

                                            

                                                                                     แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด  ปี 2562 - 2564 จังหวัดยโสธร ปี 2563          

 

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2562 - 2564 จังหวัดยโสธร ปี 2563

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๔