ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๔