แนวทางการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                                            

                                                                                     แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด  ปี 2562 - 2564 จังหวัดยโสธร ปี 2563          

 

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2562 - 2564 จังหวัดยโสธร ปี 2563

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัดตามแนวทางการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมต่อต้านการทุจริต คือ "กระทรวงแรงงานโปร่งใส หยุดคอร์รัปชั่นด้วยมือเรา"  พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการป้องการการทุจริต ภายใต้ค่านิยม "กระทรวงแรงงานโปร่งใส หยุดคอร์รัปชั่นด้วยมือเรา" ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๔