ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยโสธร ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยโสธร ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายสมเพชร สร้อยสระคู) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๓