ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบที่ ๑ (Project Review)

 

 วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านตรวจราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบที่ ๑ (Project Review) ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่น ฮอลล์ ๒ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม