ร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่

 

 เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (video confernce) ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒