ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561

 

 วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4 มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน 6 กิจกรรม งบประมาณ 137,100 บาท และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ 7 รุ่น งบประมาณ 548,300 บาท