ประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2561

 

 วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพิชญาภา พลศรี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2561 ร่วมกับพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3