ร่วมต้อนรับคณะบุคลากร/ชมรม TO BE NUMBER ONE จากบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดยโสธร

 

 วันนี้ 23 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.30 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวพิชญาภา พลศรี นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากร/ชมรม TO BE NUMBER ONE จากบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดยโสธร คือ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (อาคารหลังเก่า ชั้น 3