การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. แรงงานจังหวัดยโสธร (นางอรวรรณ หินตะ) มอบหมายให้นางสุมาลี มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดย  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา เป็นประธานในการประชุม