โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

 

 วันที่ 19 มกราคม 2561  นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล อำเภอเมืองยโสธร ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ลูกจ้าง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมแสดงเจตจำนงในการเป็นเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 แห่ง/แสดงเจตจำนง นายจ้าง 5 คน ลูกจ้าง 67 คน