ดำเนินการตรวจบูรการสถานประกอบการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

    วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนันต์  สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการตรวจบูรการสถานประกอบการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอป่าติ้ว จำนวน ๖ แห่ง ผลการตรวจไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์แต่อย่างใด