ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 2-2560 (เม.ย - มิ.ย.60)