โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน แก่อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560