วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย

 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 

“ แรงงานมีผลิตภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มีความมั่งคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

  

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริม สนันสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
3. พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผล

 

 

เป้าประสงค์หลัก

 

1. ประชาชนวัยแรงงาน ได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
2. ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3. แรงงานนอกระบบ ได้รับการคุ้มครองทางสัมคมเพิ่มขึ้น

 

 

ค่านิยมองค์กร 


1. มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive teamwork)
2. ไฝ่เรียนรู้ (Life long learning)
3. มีจิตบริการ (Service mind)

 

 

นโยบาย

•    พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

 

•    จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

 

•     เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

•    พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ